3.1.2 ААХЗХЭ Менежментийн хувийн цахим үнэлгээ – Бизнесийн нэгж (MN)