3.1.2 ААХЗХЭ Менежментийн хувийн цахим үнэлгээ – Бизнесийн нэгж (MN)

3.1.2 ААХЗХЭ Менежментийн хувийн цахим үнэлгээ - Бизнесийн нэгж (MN)