3.2.1 Эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ (MN)

3.2.1 Эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ (MN)