3.3.2 Аюулгүй жолоо барих бодлого (MN)

3.3.2 Аюулгүй жолоо барих бодлого (MN)