Зорчигч тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт зориулав (Монгол)