Суудлын автомашин

Ажилдаа машин барихдаа бид эрсдэлийг бүрэн тооцдоггүй. Жолоочийн аюулгүй байдалд анхаардаг хүмүүс зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг мэддэг бөгөөд ихэнх хүний хувьд мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг болохыг ойлгодог.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Сургалтын материал нь үнэ төлбөргүй бөгөөд жолоочийн сургалт явуулдаг байгууллага эсвэл ТББ аюулгүй байдлаа сайжруулах зорилгоор эдгээр эх сурвалжийг хамтрагч, хувьцаа эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хуваалцахад бид баяртай байх болно.

Сургалтад хамрагдсанаар та сургалтын агуулгыг ойлгож, бид жолоочид хэрхэн дараах чадварыг эзэмшихэд нь туслахыг хичээж буйг ойлгоно:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Мотоцикл

Мотоциклийн жолооч автомашин эсвэл ачааны тэрэгний зорчигчтой ижил түвшинд хамгаалагддаггүй. Иймд ажилдаа мотоцикл унахдаа бид эрсдэлийг бүрэн тооцдоггүй.

Жолоочийн аюулгүй байдалд анхаардаг хүмүүс зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг мэддэг бөгөөд ихэнх хүний хувьд мотоцикл унах нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг болохыг ойлгодог.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Сургалтын материал нь үнэ төлбөргүй бөгөөд жолоочийн сургалт явуулдаг байгууллага эсвэл ТББ аюулгүй байдлаа сайжруулах зорилгоор эдгээр эх сурвалжийг хамтрагч, хувьцаа эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хуваалцахад бид баяртай байх болно.

Сургалтад хамрагдсанаар та сургалтын агуулгыг ойлгож, бид жолоочид хэрхэн дараах чадварыг эзэмшихэд нь туслахыг хичээж буйг ойлгоно:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Ачаа тээвэрлэх нь бидний нийгэм, эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч эдгээр жолооч бусдын аюулгүй байдлыг хариуцаж байгаа билээ.

Жолоочийн аюулгүй байдалд анхаардаг хүмүүс зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг мэддэг бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг болохыг ойлгодог.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Сургалтын материал нь үнэ төлбөргүй бөгөөд жолоочийн сургалт явуулдаг байгууллага эсвэл ТББ аюулгүй байдлаа сайжруулах зорилгоор эдгээр эх сурвалжийг хамтрагч, хувьцаа эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хуваалцахад бид баяртай байх болно.

Сургалтад хамрагдсанаар та сургалтын агуулгыг ойлгож, бид жолоочид хэрхэн дараах чадварыг эзэмшихэд нь туслахыг хичээж буйг ойлгоно:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • ачааг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Автобус болон улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус

Зорчигч тээвэрлэх нь бидний нийгэм, эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч эдгээр жолооч бусдын аюулгүй байдлыг хариуцаж байгаа билээ.

Жолоочийн аюулгүй байдалд анхаардаг хүмүүс зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг мэддэг бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг болохыг ойлгодог.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Сургалтын материал нь үнэ төлбөргүй бөгөөд жолоочийн сургалт явуулдаг байгууллага эсвэл ТББ аюулгүй байдлаа сайжруулах зорилгоор эдгээр эх сурвалжийг хамтрагч, хувьцаа эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хуваалцахад бид баяртай байх болно.

Сургалтад хамрагдсанаар та сургалтын агуулгыг ойлгож, бид жолоочид хэрхэн дараах чадварыг эзэмшихэд нь туслахыг хичээж буйг ойлгоно:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • зорчигчийг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Холимог авто бааз

Ачаа эсвэл зорчигч тээвэрлэх нь бидний нийгэм, эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч эдгээр жолооч бусдын аюулгүй байдлыг хариуцаж байгаа билээ.

Жолоочийн аюулгүй байдалд анхаардаг хүмүүс зам тээврийн осол нь дэлхий даяарх хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан гэдгийг мэддэг бөгөөд ихэнх хүний хувьд жолоо барих нь ажлынх нь хамгийн аюултай хэсэг болохыг ойлгодог.

Энэхүү зөвлөмжид бид танд аюулгүй байдлаа хангахад туслах зорилгоор олон улсын багтай хамтран шаардлагатай сургалтын материал, эх сурвалжийг боловсруулсан юм. Сургалтын материал нь үнэ төлбөргүй бөгөөд жолоочийн сургалт явуулдаг байгууллага эсвэл ТББ аюулгүй байдлаа сайжруулах зорилгоор эдгээр эх сурвалжийг хамтрагч, хувьцаа эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчтэйгээ хуваалцахад бид баяртай байх болно.

Сургалтад хамрагдсанаар та сургалтын агуулгыг ойлгож, бид жолоочид хэрхэн дараах чадварыг эзэмшихэд нь туслахыг хичээж буйг ойлгоно:

 • жолоочийн хувьд өөрийн хариуцлагаа ухамсарлах
 • тээврийн хэрэгсэл хуулийн дагуу бөгөөд жолоодоход аюулгүйг баталгаажуулах
 • ачаа болон зорчигчийг аюулгүй тээвэрлэх үндсэн зарчмуудыг ойлгох
 • өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх
Start the course here >

Авто баазын бодлогын эх сурвалж

Зөвлөмжийн энэ хэсэгт авто баазын менежерт зориулсан бодлого боловсруулах загвараас эхлэн жолоочид өгөх зөвлөмж хүртэлх, авто баазыг хэрхэн удирдах талаар нэмэлт материалуудыг оруулсан болно.

Эдгээр зөвлөмж нь авто бааз удирдах цахим сургалтын хоёр модульд хамрагдсан баазын менежерт туслах зорилготой юм.

Зөвлөмжийг судлан байгууллагын үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглаж болохыг харна уу. Хэрэв танд нэмэлт материал шаардлагатай бол бидэнтэй холбоо барина уу.

Review the fleet management resources here >