3.1.1-ААХЗХЭ Менежментийн хувийн цахим үнэлгээ – Байгууллага (MN)