3.1.3 Тасралтгүй сайжруулах үйл явц (MN)

3.1.3 Тасралтгүй сайжруулах үйл явц (MN)