3.2.2 Урьдчилан таамаглахад бэрх эрсдэлийн үнэлгээ (MN)

3.2.2 Урьдчилан таамаглахад бэрх эрсдэлийн үнэлгээ (MN)