3.2.4 Хөндлөнгийн оролцооны матрикс (MN)

3.2.4 Хөндлөнгийн оролцооны матрикс (MN)