3.2.7 Сургалт орох арга барил (MN)

3.2.7 Сургалт орох арга барил (MN)