3.4.1 НСМТГОТ тооцох аргачлал (MN)

3.4.1 НСМТГОТ тооцох аргачлал (MN)