3.4.3 Засвар, үйлчилгээний зардал (MN)

3.4.3 Засвар, үйлчилгээний зардал (MN)