3.4.4 Жолоочийн зан байдлын телеметрийн тоо мэдээлэл (MN)

3.4.4 Жолоочийн зан байдлын телеметрийн тоо мэдээлэл (MN)