Korišćenje kompleta alatki za rizik na putevima

Međunarodni dokazi koji govore u prilog sistematskom rešavanju problema bezbednosti na putevima, nedvosmisleni su. Moramo da poboljšamo kvalitet infrastrukture i voznog parka, kao i način na koji koristimo mrežu puteva.

Poslodavci i vozni parkovi predstavljaju izuzetno važne elemente koji doprinose tom sistematskom pristupu. Mnoga vozila na putevima služe za komercijalne svrhe – prevoze robu i ljude kako bi se očuvala ekonomija. Komercijalna vozila obično prelaze veće razdaljine i ona čine velik deo saobraćaja, posebno na glavnim putevima. Stoga osiguravanje poboljšanja koja se tiču bezbednosti onih kojima je vožnja posao, i to putem dobro osmišljenih i prezentovanih programa za vozne parkove, može znatno da doprinese opštoj bezbednosti saobraćajne mreže.

Ovaj komplet alatki je osmišljen uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i to tako da olakša uvođenje unapređenja u upravljanje voznim parkom i obuku vozača širom sveta. Uz paket materijala i resursa za obuku koji su dostupni besplatno, ovaj komplet alatki smanjuje prepreke za kompanije koje žele da efikasnije upravljaju rizikom na putevima.

Putem strukturisanog programa e-učenja, menadžeri voznog parka, vozači i motociklisti mogu da dobiju sadržaj napravljen po meri.

Organizacije koje žele da promovišu delotvornije upravljanje rizikom na putevima vezanim za posao i koje zastupaju širu primenu poboljšanja u praksi slobodno mogu da koriste resurse iz ovog kompleta alatki kako bi informisale i razvijale svoj rad na zastupanju.

Explore the training material here > Review the fleet management resources here >